Zmiany w łowiectwie w kontekście specustawy o ASF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 stycznia 2020 r. prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Jak ten dokument zmienia ustawę Prawo łowieckie i jakie dodatkowe zadania deleguje na myśliwych?

 

 • Wprowadza regulację dotyczącą odstrzału sanitarnego, wykonywanego na podstawie przepisów ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych. Odstrzał sanitarny odbywa się na podstawie indywidualnego upoważnienia, wydanego odpowiednio przez, zarządzającego obwodem łowieckim, dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska. Upoważnienie określa gatunek i liczbę sztuk zwierzyny przeznaczonej do odstrzału oraz termin ważności.
 •  
 • Wprowadza regulację umożliwiającej wystąpienie przez zarządcę lub dzierżawcę obwodu łowieckiego do organów Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej z wnioskiem o udzielenie pomocy niezbędnej do przeprowadzenia czynności związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych. Pomoc polega w szczególności na zabezpieczeniu terenu, na którym odbywa się polowanie, przed nieuprawnionym wstępem osób trzecich, wsparciu poszukiwania padłych zwierząt oraz kontroli przestrzegania przez osoby uprawnione do wykonywania polowania, w tym osoby wykonujące odstrzał sanitarny, zasad bioasekuracji.
 •  
 • Wprowadza regulację prawną dotyczącą przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas polowania lub odstrzału sanitarnego. Ustawa zawiera delegację do wydania, przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, rozporządzenia określającego zasady bioasekuracji podczas polowania i odstrzału sanitarnego. Naruszenie zasad bioasekuracji, zgodnie z ustawą, stanowić będzie wykroczenie.
 •  
 • Wprowadza przepis zabraniający celowego utrudniania lub uniemożliwiania polowania. Sankcją za popełnienie tego przestępstwa jest grzywna, kara ograniczenia wolności albo kara pozbawienia wolności do roku.
 • Rozszerza zakresu czynów zabronionych w przepisie karnym ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt o udaremnianie lub utrudnianie wykonania odstrzału sanitarnego nakazanego przez powiatowego lekarza weterynarii lub wojewodę
 •  
 • Umożliwia wykonywania odstrzału sanitarnego przy użyciu broni palnej wyposażonej w tłumik huku. Broń z tłumikiem huku może być używana wyłącznie do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych.
 •  
 • Wprowadza regulację stanowiącej, w przypadku wydania nakazu odstrzału sanitarnego, podstawę prawną przekazania, przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, do dyspozycji wojewody, doraźnych zgrupowań funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej lub Państwowej Straży Pożarnej, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania polowania, w celu udziału funkcjonariuszy w odstrzale sanitarnym. Dodatkowo, jeżeli w sytuacji kryzysowej środki są niewystarczające, Minister Obrony Narodowej, na wniosek wojewody, może przekazać do dyspozycji wojewody doraźne zgrupowania żołnierzy posiadających uprawnienia do wykonywania polowania, w celu ich udziału w odstrzale sanitarnym
 •  
 • Wprowadza nowy tryb powoływania i odwoływania Łowczego Krajowego oraz łowczego okręgowego. Łowczego Krajowego powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw środowiska, łowczego okręgowego Łowczy Krajowy, po uzyskaniu pozytywnej opinii ministra.
 •  
 • Przedłuża okres wyznaczony na dokonanie nowego podziału województw na obwody łowieckie i zaliczenie tych obwodów do poszczególnych kategorii oraz okres ważności umów dzierżawy obwodów łowieckich, obowiązujących w dniu jej wejścia w życie, do dnia 31 marca 2021 r. Termin dotychczasowy upływa w dniu 31 marca 2020 r.

 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 31.01.2020 r.

 

Rozporządzenie MRiRW w sprawie zasad bioasekuracji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z dniem 1 lutego wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik.

Na podstawie art. 42 ust. 10b ustawy z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 67 i 148) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi, ustanowionymi w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie:

1) podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików używa się:

a) oczyszczonego i odkażonego sprzętu oraz obuwia,

b) odzieży poddanej procesowi mającemu na celu inaktywację wirusa afrykańskiego pomoru świń;

2) podczas wykonywania czynności związanych z zagospodarowaniem pozyskanych dzików należy:

a) zachować zasady higieny niezbędne do ograniczenia ryzyka rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń, w szczególności myć i odkażać ręce oraz obuwie,

b) dokonać patroszenia odstrzelonych dzików na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony,

c) przeprowadzić odkażanie miejsca patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików,

d) transportować odstrzelone dziki wraz ze wszystkimi ich częściami, w tym narządami wewnętrznymi, w szczelnych pojemnikach lub workach,

e) dokonać czyszczenia i odkażenia przedmiotów, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się afrykańskiego pomoru świń, w tym narzędzi i noży używanych podczas patroszenia odstrzelonych dzików,

f) przeprowadzić po każdym transporcie mycie i odkażanie środka transportu oraz pojemników, w których znajdowały się odstrzelone dziki lub ich części,

g) przechowywać tusze i wszystkie części ciała odstrzelonych dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi z tuszami i częściami ciała pozostałych gatunków zwierząt łownych.

§ 2.

Na obszarach innych niż wymienione w § 1 podczas polowania lub odstrzału sanitarnego dzików przestrzega się zasad bioasekuracji określonych w § 1 pkt 1.

§ 3.

Czynności odkażania, w tym odkażania miejsc patroszenia oraz innych miejsc zanieczyszczonych krwią, wydzielinami lub wydalinami odstrzelonych dzików, przeprowadza się przy użyciu produktów biobójczych udostępnionych na rynku i stosowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2231).

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: J. Ardanowski


1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).

    kliknij w fotografię

Noworoczne spotkanie myśliwych Okręgu Rzeszowskiego Polskiego Związku Łowieckiego w Żołyni - 07.02.2020 r.

 

Ogłoszenie Skarbnika Koła

 

Z dniem 29 lutego 2020 r., upływa termin wpłaty II raty składki do Koła w wysokości 150 zł (ulgowa 75 zł). W przypadku jakiś wątpliwości Członkowie Koła proszeni są o kontakt ze skarbnikiem.

 

Darz Bór! 

 

POLOWANIE 

05.01.2020 R.

Nie tylko polują, ale i ........

Szkolenie i przestrzeliwanie broni w niedzielę  28 czerwca 2020 r.

od godz. 8.00 do godz. 12.00  na strzelnicy "Bór" w Głogowie Małopolskim

Te
Tegoroczny przychówek

Było, nie minęło ….

Jakiś czas temu – może ze dwa lata – Koleżanka Dorota przekazała mi plik zdjęć które znajdowały się w zbiorze śp. Henryka Drążka. Mając chwilę czasu zeskanowałem je i… zupełnie o nich zapomniałem. Teraz gdy koronawirus zatrzymał ludzi w domu, zacząłem robić porządki w komputerze i natrafiłem na plik pt. „Dorota – stare zdjęcia”. Z zaciekawieniem otworzyłem go i moim oczom ukazały się obrazy sprzed lat, i wtedy zaświtał mi w głowie pomysł, żeby je zaprezentować na stronie Koła. Chce je pokazać bez jakiejkolwiek „cenzury” i mam nadzieję że nikt nie poczuje się dotknięty (mam na myśli RODO), a wręcz przeciwnie przypomni sobie stare dobre czasy.

P.S. Zachęcam Koleżanki i Kolegów do nadsyłania pamiątkowych zdjęć, które znajdują się w prywatnych archiwach, które będzie można zaprezentować na naszej stronie.

R.D.

 

Było, nie minęło… ciąg dalszy

 

Siedzenie w domu w związku z epidemią jest doskonałą okazją do robienia porządków tym razem nie w komputerze lecz w szufladach. Tym razem chciałbym zaprezentować kilka zdjęć związanych z polowaniami i nie tylko. Jakość fotografii może nie jest najlepsza, ale wystarczająca do odświeżenia wspomnień u starszych Kolegów, a młodszym do zaprezentowania historii Koła. Przeglądając poblakłe obrazy ze smutkiem stwierdziłem, że wiele postaci jest dla mnie zupełnie anonimowa, a przecież to Oni budowali nasze Koło i jego dzieje. A może… A może warto przywrócić tym osobom imiona i nazwiska?

Zapraszam Koleżanki i Kolegów do podzielenia się swoją wiedzą i wspomnieniami, i do podpisania tych fotografii konkretnymi nazwiskami. Każda fotografia posiada swój numer (s1…lub d1…) zachęcam do nadsyłania na moją pocztę elektroniczną max091@op.pl opisów, które pozwolą na „identyfikacje” zdarzeń i osób uwiecznionych na kliszy fotograficznej.

 

 

R.D.

Koło Łowieckie „Kuropatwa” w Żołyni z siedzibą

w Rakszawie nr 486

37-111 Rakszawa.

Tel. +48 501312799

NIP: 815-14-06-796. Regon: 690460980

Numer konta bankowego: 80 1240 2643 1111 0010 9809 7684

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200

 

 

 

Administrator strony:

ks. Robert Drążek

 

Kontakt:

telefon: 531909707

email: max091@op.pl